Algemene voorwaarden

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn op alle artikelen uit het assortiment van Nutriphyt en op elke aankoop bij Nutriphyt van toepassing.

Alle handelsverrichtingen welke gesloten met ons cliënteel zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden. De consument erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en wordt geacht deze te aanvaarden door het bezoeken en raadplegen van de website van Nutriphyt of door het plaatsen van een bestelling bij Nutriphyt.

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande het gebruik van webshop van Nutriphyt en de bestellingen die hij op dat ogenblik via Nutriphyt overweegt te plaatsen. 

Door het loutere bezoeken en raadplegen van Nutriphyt of door het plaatsen van een bestelling via Nutriphyt verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Nutriphyt houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Nutriphyt voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij/zij:

a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen
b) de mogelijkheid had inhoudelijk te onderhandelen over elke clausule afzonderlijk
c) de voorwaarden kon afdrukken of opslaan

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Nutriphyt geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

 

Begrippen 
Nutriphyt De website www.nutriphyt.com van Nutriphyt, gelegen te Industriepark-Oost 30 (zone E), B-8730 Beernem. 
Consument Iedere handelsbekwame natuurlijke- of rechtspersoon, ouder dan 18 jaar die een bestelling plaatst bij Nutriphyt NV.
Producten Alle aangeboden artikelen op de webshop van Nutriphyt.
Productfiches

Deze bevat informatie over een product die te koop wordt aangeboden, bv. algemene info/samenstelling/gebruik/voorzorgen.

Bestelling

Het verzoek van de consument tot het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen Nutriphyt en de webshop-consument van Nutriphyt omtrent de aangeboden producten via Nutriphyt.

 
Algemene bepalingen 

Nutriphyt NV

Industriepark-Oost 30 (zone E) 

B - 8730 Beernem

Telefoon: +32 50 201 604

E-mail: info@nutriphyt.be

BTW-nummer: BE 0478.698.859

 

Overeenkomst 

De contractuele regelgeving omtrent het gebruik van de webshop van Nutriphyt en het plaatsen van een bestelling bij Nutriphyt. Door het bezoeken van de website alsook bij het plaatsen van een bestelling via de website van Nutriphyt gaat de consument akkoord met de verkoopsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn als enige van toepassing bij het opmaken van offertes, bestellingen en aankopen. De consument aanvaardt dat eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden nooit van toepassing zijn, tenzij Nutriphyt met de consument vooraf schriftelijk akkoord gaat om af te wijken van deze voorwaarde(n). Daarnaast erkent de consument door het aanvaarden van de overeenkomst dat er vooraf de mogelijkheid werd geboden om de overeenkomst na te lezen, inhoudelijk kon onderhandelen omtrent de clausules en de overeenkomst kon opslaan of printen.

Iedere onduidelijkheid of een situatie die zich zou voordoen, die niet uitdrukkelijk in de voorwaarden werd omschreven, dient volgens de algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

Indien de consument in het verleden afweek van de strikte naleving van deze voorwaarden, is het geen recht in de toekomst opnieuw af te wijken. De algemene voorwaarden blijven te allen tijde van kracht.

De publicatie op de site van elke wijziging in de contractuele clausules geldt als kennisgeving van die wijziging. De consument gaat akkoord met de wijzigingen indien die verder gebruik maakt van de website. Nutriphyt raadt de consument aan op regelmatige basis de aangepaste versie van de voorwaarden op de website na te lezen om zo altijd op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen in de overeenkomst.

 

Consument 

Deze verbindt zich ertoe de persoonlijke inloggegevens niet aan een derde te bezorgen om zodoende misbruik te voorkomen.

Bijkomende identificatiemaatregelen kunnen altijd opgelegd worden door Nutriphyt (bv. gebruik van E-ID). Indien Nutriphyt onrechtmatigheden of verboden gebruik vaststelt, heeft Nutriphyt het recht de registratie te schrappen van de consument, behoudens het recht om schade te verhalen op die consument.

 

Producten

Het aanbod van natuurlijke en kwalitatief hoogstaande voedingssupplementen, alle producten zijn zonder voorschrift verkrijgbaar. De voorzorgsmaatregelen of extra informatie moeten steeds door de consument nauwkeurig nagelezen worden.

De taak van Nutriphyt is onder andere R&D en doeltreffende en vernieuwende producten op de markt brengen die alle noodzakelijke ingrediënten bevatten om het lichaam te ondersteunen bij het optimaal functioneren, vanuit de meerwaarde van systeemondersteuning.

De ontwikkeling van deze producten gebeurt in samenspraak met artsen en apothekers zodat wij uiteindelijk tot een optimaal en wetenschappelijk onderbouwd product kunnen komen. Daarom zijn onze producten uniek door hun samenstelling en wetenschappelijk onderzoek.

Dit betekent dan ook dat er enkel en alleen gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en meestal gestandaardiseerde grondstoffen van farmaceutische kwaliteit die allen wetenschappelijk ondersteund worden.

Op sommige van onze producten worden zelfs gehaltebepalingen uitgevoerd door een erkend labo waardoor wij kunnen aantonen dat deze conform zijn.

Onze productieprocessen beantwoorden aan de strengste normen (GMP en ISO 22000 standaard HACCP) waardoor ze volkomen veilig zijn in het gebruik.

Bovendien is elk product genormeerd met een NUT-nummer, wat aangeeft dat het product genotificeerd is volgens de strikte wettelijke bepalingen van de Belgische overheid, die de strengste zijn in Europa. Alle producten hebben ook een EAN-code (Europese Artikelnummering).

 

Aanbiedingen/offertes 

Deze worden vrijblijvend aangeboden aan de consument, tenzij er op de offerte een termijn voor aanvaarding werd genoteerd. Elk(e) aanbod/ offerte is geldig zolang de voorraad strekt en kan op ieder moment door Nutriphyt gewijzigd of ingetrokken worden.

Elk(e) aanbod/ offerte is enkel te verkrijgen voor consument woonachtig binnen België. 

Nutriphyt heeft het recht tot weigering van bestellingen, aanpassing van leveringstermijnen, of andere wijzigingen in de aanbieding zonder vermelding van de reden.

We stellen de website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samen, toch is er een mogelijkheid dat de informatie niet up-to-date is, onvolledig of materiële onjuistheden bevat, in deze gevallen is Nutriphyt niet aansprakelijk voor zet-, drukfouten of van materiële onjuistheden.

Indien er een afwijking wordt vastgesteld in de aanvaarding t.o.v. de offerte/aanbieding is de consument niet gebonden. De overeenkomst kan nog steeds tot stand komen mits de consument aangeeft de afwijkingen te aanvaarden.

Heeft u specifieke vragen over producten, leveringstermijnen, voorraden... neem dan zeker contact op met Nutriphyt.


Prijs 

De prijs van alle aangeboden producten is voor consumenten steeds inclusief BTW aangegeven. Bij medische professionelen wordt de prijs vaak exclusief BTW aangegeven. Transport of andere bijkomende kosten zijn nooit in de productfiche opgenomen. Deze worden apart op de bestelbevestiging genoteerd, daarop kan de consument de definitieve prijs terugvinden van de aankoop.

Nutriphyt is gemachtigd om op elk moment prijswijzigingen door de voeren, de producten worden echter gefactureerd op basis van de op het moment van de registratie van de bestelling geldende tarieven.

Indien voor een levering buiten België taksen, douanerechten of andere lokale kosten aangerekend worden, kan Nutriphyt nooit aansprakelijk gesteld worden hiervoor. De consument staat in voor deze kosten alsook voor het afleggen van verklaringen in het land van de levering aan de bevoegde instanties.

 

Eigendomsvoorbehoud

Nutriphyt blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de goederen aan Nutriphyt volledig werd voldaan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat echter over op de consument na het leveren van de goederen (ondanks het eigendomsvoorbehoud).

 

Betaling 

Zodra de consument een bevestigingsmail ontvangt van Nutriphyt, is de aankoop tot stand gekomen. De goederen zijn via één van de vooropgestelde betaalmiddelen op het einde van elke bestelling te vereffenen, de betaling gebeurt binnen de veertien dagen na de factuurdatum en zonder korting (in de opgegeven valuta op de factuur).

Facturen niet voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum worden vermeerderd met een interest van 1,25% per maand vanaf de vervaldag, dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag zal het schuldsaldo automatisch met 12% vermeerderd worden (met een minimum van 62,00 euro per factuur), als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, dit zonder enige ingebrekestelling. Door het niet betalen van een factuur binnen de 30 dagen worden alle latere facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

Levering 

De bestelling is definitief als Nutriphyt deze heeft aanvaard en het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten aan Nutriphyt bezorgd is via de aangewezen betaalmethode.

Binnen een termijn van 2 à 3 werkdagen na deze bevestiging worden de goederen verstuurd. Indien een bepaald product niet onmiddellijk leverbaar is, zal Nutriphyt de consument inlichten over de levering of vertraging hiervan.

Zodra Nutriphyt de bestelling overhandigd aan de gekozen koerierdienst gebeurt de eigendomsoverdracht van die bestelling.

Leveringen gebeuren hoofdzakelijk door GLS, kies uw leveringsopties via de flexidelivery-service van GLS. In geval van laattijdige levering kan in geen geval een compensatie gevraagd worden aan Nutriphyt of de aanvoerder door de consument.

De bestelde goederen moeten bij ontvangst door de consument of bestemmeling gecontroleerd worden op de goede staat van de geleverde goederen. Indien de goederen niet overeenstemmen met de order, onvolledig zou zijn of niet in goede staat is aangekomen, dient de consument Nutriphyt onmiddellijk op de hoogte te brengen via mail.

Na meermaals langskomen van de vervoermaatschappij zonder ontvangst van de consument, wordt het pakket teruggestuurd naar Nutriphyt. De consument zal op de hoogte gesteld worden hiervan. De consument staat in voor bijkomende kosten bij het opnieuw afleveren van het pakket, ook als de oorspronkelijke bestelling gratis was.

 

Verzakingsrecht 

De overeenkomst kan herroepen worden binnen de termijn van 14 kalenderdagen zonder de reden op te geven voor consumenten die onlinegoederen besteld hebben. De herroepingstermijn start de dag na het leveren van de goederen aan de consument of aan een derde. De consument staat in dit geval zelf in voor de kosten voor het terugsturen van de goederen. Daarnaast is de consument zelf verantwoordelijk om de producten in de originele verpakking, onbeschadigd terug te sturen naar: Nutriphyt, Industriepark-Oost 30 (zone E), B- 8730 Beernem binnen de 30 dagen.

Als de consument de goederen binnen de opgegeven termijn en onbeschadigd terugbezorgt, verbindt Nutriphyt zich ertoe om de betaling van de goederen terug te geven aan de consument mits het afhouden van de administratiekosten van 5 euro.

Indien de consument vóór de verzending de aankoop wenst te annuleren, kan de consument contact opnemen via Nutriphyt.

Het herroepingsrecht moet via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur via mail) gebeuren aan de consumentendienst van Nutriphyt: orders@nutriphyt.be of via het retourformulier terug te vinden op de website van Nutriphyt (onder de rubriek: "Retour" op de startpagina).

 

Garantie

Enkel een betrouwbare levering van de producten kan Nutriphyt zelf garanderen aan de consument. Nutriphyt kan nooit een bepaald resultaat garanderen. De geleverde producten worden afgeleverd door de fabrikant in de originele verpakking, deze fabrikant staat in voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de geleverde producten.

Alle op Nutriphyt aangeboden producten zijn in België geregistreerd volgens de Belgische Wetgeving. Indien de wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst niet wordt nageleefd kan dat nooit ten laste van Nutriphyt gelegd worden.

Als een product komt te vervallen door oneigenlijk gebruik, onjuiste bewaring van het product of het gebruik van een product na de houdbaarheidsdatum kan Nutriphyt nooit aansprakelijk gesteld worden voor deze gebreken of gevolgen van gebruik van deze vervallen producten.

Er kan geen garantie geboden worden dat het gebruik van de website vrij is van virussen en/of andere schadelijke programma's of segmenten. De link naar een andere websites geeft geen enkele garantie of aanbeveling tot die websites, ook in de koppelingen via deze website naar andere websites kan er geen garantie geboden op een virusvrije of onschadelijke omgeving.

 

Privacy

Technische gebreken of foute vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant is niet de verantwoordelijkheid van Nutriphyt, enkel de fabrikant kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Voor de geschiktheid alsook de verdraagbaarheid van de producten en de daaruit resulterende ongunstige gevolgen kan Nutriphyt niet aansprakelijk gesteld worden.

Schade van allerlei aard door het slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten kan nooit onder de aansprakelijkheid van Nutriphyt vallen. Evenmin kan Nutriphyt aansprakelijk gesteld worden bij een mogelijke verandering (aangebracht door de fabrikant) in de producten.

De aansprakelijkheid van Nutriphyt kan eveneens niet weerhouden worden indien het gebrek of de schade aan gebrekkige verzorging, niet naleven van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onvoldoende opvolging door specialist, onzorgvuldigheid of onoplettendheid te wijten is. Nutriphyt is niet verantwoordelijk voor kleine vergissingen of onachtzaamheden die ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de omschrijving van de producten hadden kunnen voortbestaan.

De foto's op de site dienen louter als informatie, deze kunnen steeds kleine afwijkingen of wijzigingen bevatten net als de inhoud van een product. De consument dient de informatie van de fabrikant te lezen op of in de verpakking, deze informatie dient te allen tijde gerespecteerd te worden.

Bij stopzetting, wijziging in de gebruiksvoorwaarden of onderbreking van de website kan Nutriphyt in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.

 

Intellectueel eigendomsrechten

Nutriphyt of derden worden beschermd door intellectuele rechten betreffende de teksten, tekeningen, films, beelden, foto's, e-shop productdatabank, data, software, handels- en domeinnamen, logo's, benamingen en andere bestanddelen van Nutriphyt.

Zonder voorafgaandelijk akkoord van Nutriphyt, is het dan ook verboden om informatie te wijzigen, op te slaan (tenzij voor het bekijken van de website), openbaar te maken, te verzenden, te verdelen, te reproduceren, te verkopen of enige rechten hierop te verlenen aan een derde of alle mogelijke andere wijzen van overdracht, dit op straffe van schadevergoeding.

 

Ontbinding van de overeenkomst

De wederzijdse rechten en verplichtingen in acht genomen, erkennen alle partijen dat het een evenwichtige overeenkomst is. Indien één of een deel van een clausule nietig wordt geacht, heeft het niet als gevolg dat de rest van de clausule of overeenkomst nietig is. De partijen verbinden zich ertoe, als een clausule nietig blijkt te zijn, te onderhandelen te goeder trouw over een nieuwe clausule.

Indien Nutriphyt om bepaalde redenen de overeenkomst opschort of ontbindt, is deze niet verplicht enige schadevergoeding of kosten te betalen aan de consument.

 

Elektronische communicatie 

De consument gaat akkoord dat de elektronische communicaties tussen Nutriphyt en de consument als bewijsvoering kunnen gebruikt worden.

 

Klachten 

Indien een artikel zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve gebreken vertoont bij de levering, moeten deze onmiddellijk aan Nutriphyt gemeld worden.

De consument meldt zo snel mogelijk elke klacht over een product, service of wijze waarop deze wordt aangeboden. Via ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post/fax of email) zal de consument Nutriphyt inlichten over eventuele klachten.

 

Toepasselijk recht

Elke (uit het gebruik van deze site en/of gegevens die erop staan) betwisting valt onder het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Indien er geschillen ontstaan worden deze door de Brugse rechtbank behandeld, echter verzekeren beide partijen dat ze alles proberen onderling via minnelijke schikking op te lossen. Indien deze poging niet lukt, dan is de bovenstaande procedure van toepassing.

Indien in de overeenkomst bepaalde voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard worden, heeft dat geen gevolg voor de rest van de voorwaarden. Deze blijven nog steeds geldig, wettig en toepasbaar.

 

Nutriphyt consumentendienst

De consumentendienst is bereikbaar via mail: info@nutriphyt.be of op het volgende telefoonnummer: +32 50 201 604