ALGEMENE VOORWAARDEN CLIENTEN BESTEL SERVICE

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: iedere persoon die voor niet bedrijfsmatige doeleinden een Gebruiker (zoals hierna gedefinieerd) bezoekt.
 2. Gebruiker: iedere onderneming, die over de vereiste toelatingen en accreditaties beschikt om gezondheidsproducten voor te schrijven en handelt binnen een handels-, bedrijfs-, beroeps- of andere economische activiteit van (para)medische en/of therapeutische aard (waaronder, doch niet beperkt tot, artsen, ergotherapeuten, kinesisten, osteopaten, neuropaten, psychologen, kinesiologen, psychotherapeuten, etc. …).
 3. Nutriphyt: De naamloze vennootschap naar Belgisch recht “Nutriphyt”, zoals hierna nader geïdentificeerd.
 4. Product(en): gezondheidsproducten die geen geneesmiddelen zijn en op de Website van Nutriphyt te koop worden aangeboden.
 5. Professioneel Account: het individuele profiel dat een Member kan aanmaken en beheren op de Website (zoals hierna gedefinieerd).
 6. Zorgverlenercode: de unieke, aan het profiel gekoppelde, kortingscode die een Gebruiker verkrijgt bij het aanmaken van zijn Professioneel Account en die hij ter beschikking kan stellen aan Klanten om te gebruiken bij de zogenaamde “Cliënten Bestel Service” op de Website van Nutriphyt.
 7. Website: https://www.nutriphyt.be en de pagina’s daarvan, eigendom van en beheerd door Nutriphyt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de Website

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanmaken en beheren van het Professioneel Account door een Gebruiker en regelen de contractuele relatie tussen Nutriphyt en een Gebruiker.
 2. De toepasselijkheid van eventuele aankoop-, verkoop-, of andere algemene voorwaarden van een Gebruiker zelf, ongeacht de vorm, inhoud en het moment van kennisgeving daarvan aan Nutriphyt, wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Gebruiker verstrekt op het ogenblik dat hij zijn Professioneel Account aanmaakt in een formaat dat hij kan bewaren of afdrukken. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de toepasselijke algemene voorwaarden te raadplegen vóór hij instemt met het aanmaken van diens Professioneel Account.
 4. Nutriphyt heeft steeds de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden aan de Gebruiker verstrekt in een formaat dat hij kan bewaren of afdrukken. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra ze zijn verstrekt en een Klant een nieuwe bestelling plaatst met een Zorgverlenercode afkomstig van de Gebruiker.
 5. De Website behoort toe aan Nutriphyt NV. Bij gebruik van de Website zijn alle daarop vermelde voorwaarden, met inbegrip van beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, bepalingen inzake intellectuele eigendom en het Privacy- & Cookiebeleid, van toepassing.

Artikel 3 – Identiteit van Nutriphyt

 1. Nutriphyt NV heeft haar maatschappelijke zetel te Industriepark Oost 30, 8730 Beernem (België) en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0478.698.859 en heeft het BTW nummer BE 0478.698.859.

 

Artikel 4 – Professioneel Account en Zorgverlenercode

 1. De aanmaak van een Professioneel Account, is uitsluitend mogelijk voor Gebruikers. De Gebruiker kwalificeert in zijn relatie met Nutriphyt niet als consument in de zin van het Belgische of Franse recht en de bepalingen daarvan die betrekking hebben op de verhouding tussen ondernemingen en consumenten (onder meer inzake het wettelijk herroepingsrecht) zijn niet van toepassing.
 2. De Member kiest voor zijn Professioneel Account een gebruikersnaam en een wachtwoord en vult de voor registratie vereiste gegevens in op de Website. De Gebruiker verklaart dat deze gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn. Deze gegevens behoren uitsluitend toe aan de Gebruiker en de Gebruiker gaat hier vertrouwelijk mee om. De inloggegevens mogen in geen enkel geval met derden worden gedeeld. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van het paswoord en de gebruikersnaam alsook voor het beheer en gebruik van het Professioneel Account.
 3. Nadat de Gebruiker, volgend op het ingeven van de nodige gegevens, goedkeuring heeft verleend voor het aanmaken van een Professioneel Account en akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden, ontvangt de Gebruiker een unieke en aan zijn profiel gekoppelde Zorgverlenercode.
 4. De Gebruiker stelt de Zorgverlenercode ter beschikking van Klanten, waarna zij deze kunnen ingeven bij het bestellen van de Producten op de Website van Nutriphyt. De Gebruiker deelt de Zorgverlenercode uitsluitend met zijn Klanten. Het is de Gebruiker verboden om de Zorgverlenercode publiek te verspreiden (online of offline).
 5. Nutriphyt heeft ten allen tijde het recht om de toegang tot en het gebruik van het Professioneel Account (m.i.v. de Zorgverlenercode) door de Gebruiker tijdelijk of permanent op te schorten indien de Gebruiker in gebreke blijft zijn wettelijke en/of contractuele verplichtingen na te komen of indien Nutriphyt gegronde vermoedens heeft dat fraude wordt gepleegd met het Professioneel Account of de Zorgverlenercode.

 

Artikel 5 – Compensatie door Nutriphyt

 1. De Gebruiker kan een compensatie verkrijgen wanneer de Klant (i) overgaat tot aankoop van Producten op de Website van Nutriphyt, (ii) bij het afrekenen de aan de Gebruiker gekoppelde Zorgverlenercode invoert en (iii) de prijs betaalt aan Nutriphyt.
 2. De compensatie voor de Gebruiker wordt bepaald door het geafficheerde percentage van het affiliate programma dat de Gebruiker activeert in de Cliënten Bestel Service. Deze compensatie voor het betreffende Product, zoals bepaald op de dag van diens bestelling op de Website, wordt aan het totaal der compensaties toegevoegd, in het account van de Gebruiker.
 3. De Gebruiker maakt zelf een factuur/onkostennota voor de compensatie (vanaf 200 EUR). Indien de Gebruiker de factuur (BTW plichtige) of onkostennota (niet btw plichtige) opmaakt binnen het jaar, vervalt het recht om de compensatie uit te betalen
 4. Nutriphyt kan compensaties geldig aan de Gebruiker betalen via overschrijving op het door de Gebruiker in zijn Professioneel Account opgegeven rekeningnummer, en dit binnen dertig (30) dagen nadat de factuur (BTW plichtige) of onkostennota (niet btw plichtige) werd opgemaakt door de Gebruiker.
 5. Nutriphyt zal de Gebruiker geen andere vergoedingen verschuldigd zijn, in het bijzonder niet wanneer het gebruik van het Professioneel Account en/of de Zorgverlenercode om eender welke reden een einde neemt.

Artikel 6 – Relatie tussen de partijen

 1. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Producten van Nutriphyt te promoten door het ter beschikking stellen van de Zorgverlenercode aan Klanten indien de Gebruiker het betreffende Product geschikt acht gelet op zijn ervaring, expertise en begrip van de noden van de Klant.
 2. De Gebruiker heeft geen bemiddelingsopdracht. Hij heeft niet de bevoegdheid om in naam en voor rekening van Nutriphyt te onderhandelen over (de prijs van) tot stand te komen overeenkomsten met Klanten noch om dergelijke overeenkomsten namens Nutriphyt te sluiten of te ondertekenen. De rol van de Gebruiker is beperkt tot promotie ten aanzien van Klanten die zich spontaan bij hem aanbieden en houdt niet de taak in om klanten op te sporen of te werven noch om bestellingen op te maken en/of door te geven aan Nutriphyt.
 3. In geen geval heeft de Gebruiker recht om bedragen te innen namens Nutriphyt.
 4. Bij het uitoefenen van zijn activiteiten staat de Gebruiker op geen enkele manier onder het gezag van Nutriphyt. Geen van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan worden uitgelegd als de totstandkoming van een vereniging, een joint venture of een ondergeschikte relatie.
 5. De Gebruiker stelt zich loyaal op ten aanzien van de Producten van Nutriphyt en plaatst Nutriphyt, noch haar Producten, in een slecht daglicht. Noch Nutriphyt, noch de Gebruiker verleent enige vorm van exclusiviteit.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De domeinnaam nutriphyt.be is eigendom van Nutriphyt. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot nutriphyt.fr (met inbegrip van de Website), met inbegrip van maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten, databankrechten, softwarerechten en tekening- en modelrechten, op de tekens, logo's, kleuren, lay-out, architectuur, programmatuur, teksten, beelden, tekeningen, foto's, geluiden en alle andere werken die weergegeven worden op of betrekking hebben op de website nutriphyt.be (hierna de “Werken”) zijn eigendom van Nutriphyt.
 2. Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten is het niet toegestaan om de Werken te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren, uit te lenen, te verhuren, tentoon te stellen, te koop aan te bieden, te verkopen en/of mee te delen aan het publiek, zowel in hun geheel als in hun onderdelen, zowel in oorspronkelijke als in gewijzigde vorm, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, op gelijk welke drager (analoog of digitaal) en voor alle mogelijke exploitatiewijzen.
 3. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en Nutriphyt exclusief eigendom zijn en blijven van Nutriphyt. Nutriphyt verleent aan de Gebruiker geen enkel recht op deze Intellectuele Eigendomsrechten, noch houden deze Algemene Voorwaarden op enige wijze een overdracht in van deze Intellectuele Eigendomsrechten.
 4. In de relaties met Klanten zal de Gebruiker zijn eigen vennootschaps- en handelsnaam voeren en enkel naar Nutriphyt verwijzen voor de aanduiding van de Producten.

 

Artikel 8 – Privacy & Veiligheid

Op alle Professionele Accounts, met inbegrip van het aanmaken of beheer ervan, is het privacybeleid van toepassing dat de Gebruiker kan vinden op de Website van Nutriphyt.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen van Nutriphyt middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Nutriphyt slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar eigen verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar eigen opzettelijke fout of bedrog. Voor overige fouten, waaronder beweerdelijk grove of herhaalde fouten, is Nutriphyt niet aansprakelijk.
 2. Nutriphyt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, onvermogen, faillissement, bedrijfsstagnatie, arbeidsonbekwaamheid, morele schade, reputatieverlies, personeelskosten, waardeverminderingen of beschadiging van goederen en schade aan derden. In voorkomend geval is de Gebruiker verplicht om Nutriphyt te vrijwaren ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Nutriphyt in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
 3. Indien Nutriphyt om welke reden dan ook aansprakelijk wordt gehouden, is haar aansprakelijkheid daarenboven per schadegeval beperkt tot het totaal van compensatiebedragen dat de Gebruiker in de maand voorafgaand aan het schadegeval heeft uitbetaald gekregen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Nutriphyt is niet aansprakelijk ten opzichte van de Gebruiker voor schade veroorzaakt door een vertraging in de nakoming of voor de niet-nakoming van haar verbintenissen, indien de (tijdige) nakoming ervan redelijkerwijs onmogelijk is omwille van omstandigheden die ontsnappen aan de controle van Nutriphyt waaronder, doch niet uitsluitend, oorlog, geweld, ongevallen, oproer, aardbevingen, stormen, overstromingen, branden of andere vormen van natuurgeweld, boycots of optreden van de overheid, stakingen, blokkades, werkstilleggingen, opschortingen, blokkades of onmogelijkheid om grondstoffen of hulpstoffen te verkrijgen.
 2. In geval van overmacht zal Nutriphyt de Gebruiker onmiddellijk informeren over het voorval en de geschatte gevolgen daarvan.

 

Artikel 11 – Overige bepalingen

 1. De Gebruiker is niet gerechtigd diens Professioneel Account en de rechten en verplichtingen die zij uit hoofde hiervan ontleent, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nutriphyt over te dragen aan een derde.
 2. Indien enig(e) bepaling/artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig, onafdwingbaar of ongeldig zou worden verklaard, zal enkel het nietige, onafdwingbare of ongeldige deel buiten toepassing worden gelaten, waarbij het overige deel van de bepaling of het artikel evenals alle andere bepalingen en artikelen geheel van kracht blijven. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, onafdwingbaar of ongeldig zou(den) worden verklaard, zal/zullen dergelijke bepaling(en) automatisch worden vervangen door (een) alternatieve geldige en afdwingbare bepaling(en) die het doel en de geest van deze Algemene Voorwaarden het best benader(t)(en).
 3. Geschillen tussen Gebruikers en Nutriphyt voortvloeiend uit of met betrekking tot het Professioneel Account, de Zorgverlenercode, de compensatie waarop de Gebruiker gerechtigd is en/of het gebruik van of de mededelingen op de Website, zijn onderworpen aan Belgisch recht en behoren exclusief tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.